“นวัตกรรม” สำคัญอย่างไร?

113

เนื่องจากในปัจจุบันเทคโนโลยีเศรษฐกิจสังคม ได้มีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว โดยเป็นการเปลี่ยนแปลงไปตามสังคมที่เกิดขึ้น จึงเป็นเหตุให้ภาครัฐจำเป็นที่จะต้องมีการปรับเปลี่ยน โดยจะทำยังไงให้วิธีการทำงานที่กำลังดำเนินอยู่ในขณะนั้นให้ทันต่อสภาวการณ์ปัจจุบัน การพัฒนานวัตกรรมจึงเป็น สิ่งที่หน่วยงานควรให้ความสำคัญ เพราะหน่วยงายมีส่วนสำคัญอย่างมากในการพัฒนา

นวัตกรรม

โดยหน่วยงานจะต้องมีการพัฒนาต่อยอดองค์ความรู้ ที่ไม่เพียงแค่พนักงานเพียงเท่านั้น แต่หมายถึงขั้นตอนของกระบวนการต่าง ๆ ภายในบริษัทด้วยเพื่อให้เกิดเป็นนวัตกรรมใน เพื่อที่จะได้มีการบริหาร และการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ก็เพื่อที่จะเป็นจุดเริ่มต้นให้องค์กรนั้น ๆ สามารถเดินไปสู่เป้าหมายที่ต้องการได้ เพื่อที่จะเป็นช่องทางในการสร้างมูลค่าใหม่ให้แก่หน่วยงาน หรือองค์กรนั้น ๆ ก็เพื่อจะทำให้หน่วยงาน หรือองค์กรมีความได้เปรียบ และมีความสามารถใน การแข่งขันที่สูงขึ้น

นวัตกรรม” หมายถึง

ความหมายของคำว่า “นวัตกรรม” มีความหมายแตกต่างกันไปด้วยองค์ประกอบที่ไม่เหมือนกัน แต่ก็ได้มีการนิยามคำว่า นวัตกรรม ไว้มากมายจากหน่วยงายหลาย ๆ องค์กร อาทิ นวัตกรรม หมายถึง สิ่งที่ทำขึ้นใหม่ หรือแปลกจากเดิม ซึ่งอาจจะเป็นความคิด วิธีการ หรืออุปกรณ์ เป็นต้น

การสร้างนวัตกรรม “ต้อง”

  • เรียนรู้เข้าใจแนวคิด และหลักการของนวัตกรรม
  • เรียนรู้การพัฒนานวัตกรรมจาก Innovation Model ขององค์กรชั้นนำ
  • ได้แนวคิด และแนวทางในการพัฒนาสู่องค์กรแห่งนวัตกรรม

ความหมายของนวัตกรรมมี 3 ประเด็นสำคัญ ดังนี้

1.ความใหม่ (Newness)

ความหมายของประเด็นนี้คือ สิ่งที่ได้ถูกคิดค้นและพัฒนาขึ้นมาใหม่ ด้วยรูปแบบ และความคิด เพื่อที่จะให้เป็นผลิตภัณฑ์ และบริการ ที่แตกต่างรูปแบบใหม่ ซึ่งอาจจะรวมไปถึงลักษณะที่เป็นตัวผลิตภัณฑ์บริการ หรือกระบวนการ ทั้งนี้อาจจะเป็นการคิดค้นขึ้นมาใหม่ หรือการพัฒนาต่อยอดมาจากรูปแบบ และโครงสร้างเดิมก็ได้

2.การใช้ความรู้และความคิดสร้างสรรค์ (Knowledge and Creativity Idea)

ความหมายของประเด็นนี้คือ กำหนดขอบเขตต่าง ๆ ที่จะเป็นตัวชีวัดว่าสิ่งเหล่านี้จะเป็นนวตกรรมได้ก็คือ จะต้องเกิดจากการใช้ความรู้และความคิด สร้างสรรค์เป็นฐานของการพัฒนาให้เกิดขึ้นใหม่ ไม่ใช่เกิดจาก การลอกเแบบ ทำซ้ำ เป็นต้น

3.เป็นประโยชน์(Benefits)

ความหมายของประเด็นนี้คือ การก่อเพื่อให้เกิดประโยชน์จริงในเชิง การทำงาน หรือสร้างเส้นทางในความสำเร็จ โดยจะอาศัยเป็นรูปแบบเชิงพาณิชย์กล่าวคือ นวัตกรรม จะต้องสามารถทำให้เกิดมูลค่าเพิ่มจากการพัฒนา สิ่งใหม่นั้น ๆ ซึ่งผลประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นอาจจะสามารถวัดได้เป็น ตัวเงินโดยตรง หรือไม่เป็นตัวเงินโดยตรงก็ได้

ความคิดเชิงนวัตกรรม เป็นสิ่งที่มีความจำเป็นอย่างมากในการให้องค์กรนั้น ๆ สามารถที่จะประสบความสำเร็จได้ โดยจำเป็นที่จะต้องมีการพัฒนาบุคลากรในองค์กรอยู่ตลอดเวลา เพื่อเตรียมพร้อมในการพัฒนาองค์กรเติบโต และสร้างมูลค่าทางธุรกิจของบริษัทให้เติบโต บริษัทที่ดีจะต้องมีการพัฒนาพนักงานให้เหมาะสมกับตัวบุคคล อาจจะเป็นการมีความคิดสร้างสรรค์ และความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งในปัจจัยที่จะสามารถช่วยให้องค์กรเติบโตด้วยเส้นทางของความสำเร็จของโรดแมปที่บริษัทตั้งเอาไว้ และรวมไปถึงเป็นการสร้างมูลค่าทางการตลาดของธุรกิจที่บริษัทกำลังดำเนินการอยู่ในขณะนั้นให้เติบโตได้อย่างสมบูรณ์แบบ